mode

Family Go Japan (下稱”本公司”)作為優質之汽車出租及汽車共享服務之提供者,對於日漸增加之個人隱私資料之外洩之事例,本公司已將個人隱私資料之保護以及危機對策放於重要之位置,並在商業活動上盡力保障顧客之個人隱私。

我們對於取得自利用汽車租賃和汽車共享服務的顧客的個人資訊(包含個人號碼及個人號碼所屬的個人資訊內容。以下相同)、本公司將所取得的個人資訊及員工資料(包含個人號碼及個人號碼所屬的個人資訊內容)的保護重要性視為第一、以遵守法令的精神為基礎、建立關於保護個人資訊的方針及管理系統、提出以下的「個人資訊保護方針」宣言。

為此本公司已制定以下一連串之個人隱私政策及業務管理系統並規定所有職員徹底執行有關條款內容,以妥善處理及保障顧客之個人隱私資料。

本公司承諾在處理提供服務顧客之個人隱私資料時,會遵照以上提及之業務管理系統中各適用條款進行收集、提供、使用、以及委外處理等程序。

本公司承諾於事前註明顧客資料之用途,並以適當手法取得正確及最新之資料。另外、關於未包含個人號碼的個人資訊方面、將不會使用也不會提供給第三者使用、顧客同意使用目的範圍以外的用途、關於個人號碼方面、只在為了達到使用目的的必要範圍內加以使用、不會使用在法律不允許的用途、及不提供給第三者使用。為此本公司將採取必要的措施。

本公司的個人資訊保護、遵守以「關於為了識別特定個人的號碼的使用的行政訴訟等相關法律」及「個人資訊保護的相關法律」為首的各相關法令、以及國家所訂定的指南和行政機關所公布的其他相關法規準則。

本公司對於個人隱私資料之外洩、遺失、損毀以及外界入侵等均保持最大之危機意識,並作出適當之預防及糾正措施。

本公司針對顧客對個人資料查詢之請求或投訴設有專用櫃檯及手續,以便迅速、誠實地處理有關要求。

本公司之個人隱私資料管理系統會因應技術及社會環境之變遷,不斷地進行檢討及修訂,以達到最佳之運作效率。

本公司、對於顧客的個人號碼及個人號碼所屬的個人資訊內容、為了防止外洩、遺失或毀損等、採取必要和適當的安全管理措施。

Family Go Japan
董事 中嶋 Ng Shun Lun Alun

-推荐车款-

丰田  Alphal  7人  ¥ 20,000/日

丰田  Alphal  7人  ¥ 20,000/日

丰田  Alphal  7人  ¥ 20,000/日

丰田  Alphal  7人  ¥ 20,000/日

丰田  Alphal  7人  ¥ 20,000/日

丰田  Alphal  7人  ¥ 20,000/日

會員登錄預約內容查詢、變更、取消

租車方法

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

租車方法

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

租車方法

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

租車方法

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.